Zásady zpracování osobních údajů

Informace poskytnuté správcem osobních údajů / souhlas se zpracováním osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Souhlas“)

 

I. Úvodní informace

 1. Společnost MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář se sídlem náměstí T. G. Masaryka 142, Příbram I, 261 01 Příbram, IČO: 03389391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 230092 (dále jen „Správce“), informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“), o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů návštěvníků svých webových stránek (dále jen „Subjekt údajů“).
 2. Pokud v tomto Souhlasu není výslovně uvedeno jinak, platí, že význam definic použitých v tomto Souhlasu odpovídá definicím v Nařízení o ochraně osobních údajů.

II. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Subjektů údajů jsou / budou Správcem zpracovávány v souvislosti správou webových stránek Správce.
 2. Osobní údaje o návštěvnících webových stránek Správce zpracovávané v souvislosti se správou webových stránek Správce budou zpracovávány pouze za předpokladu, že příslušný Subjekt údajů udělil k předmětnému zpracování souhlas ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů nebo zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení o ochraně osobních údajů.

III. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje o návštěvnících webových stránek Správce budou zpracovávány v rozsahu: IP-adresa, jméno/a, příjmení, rodné příjmení, telefonní číslo/a, e-mail/y, firma (název obchodní společnosti a / nebo jiné formy právnické osoby), osobní preference v oblasti podnikatelské činnosti Správce.

IV. Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje o návštěvnících webových stránek Správce budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje o návštěvnících webových stránek Správce zpracovávané na základě souhlasu Subjektu údajů budou zpracovávány nejvýše po dobu, po kterou bude předmětný souhlas platný.

V. Kontaktní údaje

 1. Správce lze kontaktovat:
  1. písemně na adrese Matoušova 515/12, 150 00 Praha;
  2. telefonicky prostřednictvím telefonního čísla +420 222 310 101; a
  3. elektronicky prostřednictvím e-mailu: office@mjzlegal.cz.

VI. Další informace o zpracování osobních údajů

 1. Pohyb Subjektů údajů na webových stránkách Správce může být předmětem profilování ze strany Správce, a to za účelem rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí Subjektů údajů.
 2. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Skutečnost, že pohyb Subjektu údajů na webových stránkách Správce je předmětem profilování nicméně nemá pro Subjekt údajů žádné právní účinky a nezakládá také žádné rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování.
 3. Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány má právo požádat Správce o poskytnutí informace/í o zpracování jeho osobních údajů.
 4. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má také právo na přenositelnost osobních údajů o jeho osobě.
 5. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením o ochraně osobních údajů.
 6. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem pro území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Hledáte partnera, který je vždy na Vaší straně?

Rozumíme Vašim problémům a umíme je řešit.