Specializace

SMLUVNÍ PRÁVO

Příprava a úpravy všech typů smluv a vzorových smluv včetně obchodních podmínek, poradenství při náročných transakcích včetně akvizičních a developerských projektů, posouzení právních a souvisejících ekonomických rizik, vyjednávání smluv a prosazování a vymáhání nároků a náhrady újmy a škody z uzavřených smluv.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Zakládání společností, převody podílů, akcií a podniků, fúze a akvizice, přeměny, právní prověření společností (due diligence), daňová optimalizace a offshore struktury, organizace valných hromad, zápis změn do obchodního rejstříku.

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ PRÁVO

Mezinárodní obchodní spory a arbitráže, příprava vícejazyčných smluv mezi smluvními stranami z různých států, určování rozhodného práva smluvních a mimosmluvních závazkových vztahů, určování soudní příslušnosti v zahraničí, ochrana mezinárodních investic.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Zastupování věřitelů, společností v úpadku nebo jejich společníků nebo akcionářů v insolvenčním řízení, řízení insolvence a reorganizace, poradenství při úpadku s mezinárodním prvkem, posouzení předpokladů pro zahájení insolvenčního řízení, příprava a podání insolvenčních návrhů, zastupování v incidenčních sporech, zastupování na schůzích věřitelů a ve věřitelských výborech.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTÍ

Posouzení a doporučení nejvhodnějšího způsobu ukončení činnosti společnosti, organizace prodeje společnosti, podniku nebo majetku společnosti, kompletní právní zajištění likvidace, výkon funkce likvidátora, vypořádání pohledávek a závazků společnosti, výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

PRÁVO NEKALÉ SOUTĚŽE

Poradenství v otázkách klamavého označení zboží a služeb, případy vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, či rozšiřování nepravdivých i pravdivých údajů o výrobcích, výkonech nebo poměrech jiného soutěžitele.

KARTELOVÉ PRÁVO

Posuzování podmínek pro spojení soutěžitelů a zastupování v řízení o povolení spojení soutěžitelů u národních i zahraničních antimonopolních úřadů, posuzování souladu smluv s kartelovými předpisy, zastupování v případech podezření na narušení hospodářské soutěže, příprava návrhu nápravných opatření.

PRACOVNÍ PRÁVO

Příprava a úpravy pracovněprávních smluv a dohod včetně konkurenčních doložek a dohod o mlčenlivosti, příprava interních směrnic a posuzování motivačních systémů, poradenství při restrukturalizacích a hromadném propouštění zaměstnanců, odměňování statutárních orgánů, právní a daňové poradenství v otázkách přeshraničního zaměstnávání a vysílání zaměstnanců.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Poradenství při převodech komerčních i soukromých nemovitostí, příprava a vyjednávání nájemních smluv, komplexní poradenství pro developerské a investiční projekty, příprava smluv o výstavbě a o dílo, posuzování dokumentace k financování nemovitostních akvizic včetně leasingu, poradenství ohledně ekologických škod ve vztahu k nemovitostem, zastupování ve stavebních sporech.

STAVEBNÍ PRÁVO

Poradenství a zastupování klientů v územním i stavebním řízení, zpracování námitek proti návrhům územních plánů, zastupování při veřejných projednáváních, v řízeních o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, v řízeních EIA a v řízeních o umístění stavby, jakož i v navazujících sporech o výstavbě.

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Návrhy komplexní ochrany průmyslového vlastnictví, přihlašování ochranných známek (národních, evropských i mezinárodních, vynálezů, patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů, příprava licenčních a podlicenčních smluv, zastupování v řízeních na ochranu práv z průmyslového vlastnictví.

AUTORSKÉ PRÁVO

Smluvní úprava autorských práv zaměstnanců, dodavatelů i odběratelů, příprava smluv mezi spoluautory, licenční a podlicenční smlouvy, zaměstnanecká a kolektivní díla, posuzování autorských práv za účelem použití a zveřejnění cizích děl, zákonné možnosti změny díla, zákonné licence, vyjednávání s kolektivními správci autorských práv.

SMĚNEČNÉ PRÁVO

Komplexní poradenství ve všech otázkách směnečného práva, příprava směnek, převody směnek, posuzování náležitostí a platnosti směnek, příprava blankosměnek a dohod o vyplňovacím právu směnečném, uplatňování směnek v soudním řízení.

PRÁVO CENNÝCH PAPÍRŮ

Poradenství v oblasti práva cenných papírů a kolektivního investování, smlouvy o převodu, úschově nebo správě cenných papírů, zastupování v řízeních před ČNB v otázkách investičních společností a fondů, poradenství při investování prostřednictvím svěřenských fondů.

PRÁVO IT

Smlouvy o analýze, vývoji a implementaci softwaru, servisní smlouvy, licenční smlouvy a podmínky, návrhy struktury smluv u vývoje a následného prodeje softwaru, doménové spory, obchodní podmínky internetových obchodů, spotřebitelské smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu, problematika ochrany osobních údajů, ochrana designu a kódu internetových stránek.

ENERGETICKÉ PRÁVO

Příprava smluvní dokumentace pro prodej či distribuci elektřiny, plynu nebo tepla, smlouvy na stavbu, opravy či údržbu energetických zařízení, příprava žádosti o energetické licence nebo o uznání zahraniční licence, zastupování před Energetickým regulačním úřadem.

SPORTOVNÍ PRÁVO

Zastupování sportovních klubů a sportovců, právní zajištění přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni, zastupování sportovců při podezření z dopingu, problematika úrazů vzniklých při sportu nebo v rámci pořádání sportovní akce, úprava vysílacích práv, zastupování klientů při sporech se sportovními asociacemi.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A KONCESE

Komplexní administrace veřejných zakázek, zastupování zadavatelů i dodavatelů v zadávacích řízeních, posuzování podmínek a doporučení druhu zadávacího řízení, příprava kvalifikační a zadávací dokumentace, námitky proti postupu zadavatele, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

AUDITY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Právní posouzení ukončených nebo probíhajících zadávacích řízení, návrhy nápravných opatření, posouzení souladu zadávacího řízení s pravidly strukturálních fondů, příprava vyjádření k auditům a kontrolám v rámci strukturálních fondů a dotací, zastupování zadavatele v řízeních o krácení nebo odebrání dotace.

RODINNÉ PRÁVO

Předmanželské smlouvy, úprava společného jmění manželů a jeho vypořádání, zastupování v rozvodových řízeních a v řízeních o úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nezletilými dětmi (péče o dítě), právo bydlení, příprava a posuzování platnosti závětí, zastupování v dědickém řízení, vyjednávání dědických dohod, uplatňování dědických práv před soudy.

MEZINÁRODNÍ ROZVODY A DĚDICTVÍ

Určování rozhodného práva a soudní příslušnosti pro podání návrhu na rozvod, na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nezletilými dětmi, zastupování v zahraničních rozvodových a souvisejících řízeních, určování rozhodného práva a příslušného soudu v případě dědictví v zahraničí, zastupování dědiců v zahraničních dědických řízeních, správa majetku v zahraničí.

SOUDNÍ, ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Zastupování před tuzemskými i zahraničními soudy a před rozhodčími soudy a rozhodci ad hoc, zastupování ve správních řízeních a případných správních žalobách, mediace, zastupování při mimosoudním vyjednávání a narovnání, poradenství při vymáhání pohledávek v tuzemsku a zahraničí, uznání a výkon zahraničních soudních rozhodnutí.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V ČR A ZAHRANIČÍ

Komplexní správa pohledávek, zasílání upomínek a předžalobních výzev, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení v tuzemsku i zahraničí, zastupování při výkonu rozhodnutí formou exekuce, příprava dohod o splátkách, postoupení pohledávek, prevence vzniku nedobytných a špatně vymahatelných pohledávek, zajištění pohledávek.

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář

Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 142, CZ-261 01 Příbram I / Pobočka: Matoušova 515/12, CZ-150 00 Praha 5 | IČO: 03389391 | DIČ: CZ03389391
Tel.: +420 318 628 902, +420 222 310 101 | E-mail: office@mjzlegal.cz | Internet: www.mjzlegal.cz

logo-mez-sdruz

Člen mezinárodního sdružení advokátních kanceláří Euro-American Lawyers Group

Austria | Belgium | China | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland
Israel | Italy | Luxembourg | Mexico | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Spain | Sweden | Switzerland
Turkey | United Kingdom | United States of America

logo-mez-sdruz