Zákon o ochraně oznamovatelů

1.8.2023 vejde v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů, který má zajistit ochranu osob oznamujících protiprávní jednání při výkonu práce či obdobné činnosti. Zákon také zavádí povinnost některých zaměstnavatelů zavést vnitřní oznamovací systém.

Novela energetického zákona

Vládou schválená novela energetického zákona má zavést tzv. komunitní energetiku. Nově bude možné zakládat energetická společenství a sdílet vlastní vyrobenou elektřinu mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky.

novela zákoníku práce

Dle chystané novely zákoníku práce má dojít k zavedení nových práv zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Například práva na dovolenou či práva žádat o zaměstnání v pracovním poměru.

Novela zákoníku práce

Dle chystané novely zákoníku práce mají mít některé skupiny zaměstnanců nově právo žádat o umožnění výkonu práce na dálku. Novela má také upravit způsob poskytování náhrady nákladů zaměstnanci za výkon práce na dálku.

SVJ nemůže omezit vlastnické právo vlastníků jednotek

SVJ nemůže omezit vlastnické právo vlastníků jednotek ohledně užívání bytu. Nelze tedy stanovami omezit ani provozování krátkodobých ubytovacích služeb (typu Airbnb) v bytě, vyplývá z nového rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Návrh zákona o milostivém létu daňových dluhů

Poslanecká sněmovna projednala v průběhu dubna návrh zákona o „milostivém létu daňových dluhů“. Cílem návrhu je umožnit odpuštění určeného příslušenství daně např. úroku z prodlení, penále…

Novela zákona práce

Vláda schválila dne 5.4.2023 novelu zákoníku práce. V tomto znění by novela měla přinést především širší informační povinnost zaměstnavatelů, nová pravidla pro práci na dálku a úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Procesní pravidla Tribunálu Evropské unie

Od 1.4.2023 vstupují v platnost důležité změny procesních pravidel Tribunálu Evropské unie. Jedná se mimo jiné o zavedení institutu společného jednání, možnost využití videokonference či upřesnění podmínek pro užití kvalifikovaných elektronických podpisů.

Novela občanského zákoníku

Novela občanského zákoníku určuje, která ujednání jsou za určitých podmínek výslovně přípustná, např. ujednání odkládající určení ceny až na dobu plnění.

Zakázaná smluvní ujednání

Novela občanského zákoníku doplňuje výčet zakázaných smluvních ujednání, např. o ujednání ukládající spotřebiteli pro případ porušení povinnosti nepřiměřenou sankci.