Novela energetického zákona

Dne 01.01.2024 nabyla účinnosti novela energetického zákona. Tato novela zavádí, mimo jiné, společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Podstatou těchto společenství by měl být přístup ke komunitní energetice ve formě samovýroby elektřiny mezi členy.

Prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu totožnosti

Prokazování totožnosti a skutečností uvedených v průkazu totožnosti je již v omezené míře možné též tzv. digitálním stejnopisem průkazu. Novinku zavádí změna zákona o právu na digitální služby. Rozsah orgánů a osob, vůči kterým se lze takto prokazovat, se bude postupně rozšiřovat v průběhu letošního roku.

Zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny

Účinnosti nabyl zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny, jehož cílem je vyřešit problém mezinárodního zdanění poskytování digitálních služeb. Zavedeny jsou dvě nové přímé daně – přiřazovaná dorovnávací daň a vnitrostátní dorovnávací daň.

Spojení čtyř dávek do jedné

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá spojení čtyř dávek do jedné. Dle návrhu, který by měl platit od roku 2025, by mělo dojít k sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě.

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce umožňuje zaměstnavateli zvolit si způsob doručení důležité písemnosti zaměstnanci. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb může zaměstnavatel doručit písemnost zaměstnanci pouze v případě, že není možné doručení na pracovišti zaměstnavatele, ostatní způsoby doručování jsou postaveny naroveň.

podmínky ochrany zdraví při práci

Novela nařízení stanovícího podmínky ochrany zdraví při práci přináší změny v oblasti hodnocení zátěže teplem, karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci, pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity či osvětlení pracovišť.

Daňový konsolidační balíček

Daňový konsolidační balíček přináší řadu změn, například zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob ze stávajících 19 % na 21 % či změny sazeb DPH ze stávajících tří sazeb na pouhé dvě, základní ve výši 21 % a snížená ve výši 12 %.

Zákon o preventivní restrukturalizaci

Proces, který má za cíl pomoci podnikatelům předejít úpadku, upravuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci. Ta spočívá v dohodě mezi podnikatelem a jeho klíčovými věřiteli tak, aby podnikatel mohl dále pokračovat v obchodní činnosti a současně uspokojil alespoň převážnou část pohledávek.

Presumpce ve prospěch střídavé péče rodičů o dítě

Ústavní soud potvrdil tzv. presumpci ve prospěch střídavé péče rodičů o dítě. Pokud oba rodiče splňují předpoklady pro svěření dítěte do střídavé péče, lze dítě nesvěřit do střídavé péče pouze z pádných důvodů a v nejlepším zájmu dítěte.

Nový Zákon o veřejných dražbách

Prvního ledna 2024 nabude účinnosti nový Zákon o veřejných dražbách. Jeho cílem je především odstranění nesouladů s občanským zákoníkem, podrobnější úprava elektronických dražeb a nastavení sankcí za porušení zákonných povinností.

Regulace spotřebitelských úvěrů

Evropský parlament v první polovině září schválil návrh směrnice, která má zpřísnit regulaci spotřebitelských úvěrů. Cílem úpravy je snížení rizika předlužení spotřebitelů využívajících úvěry do 100.000 EUR, respektive 2.400.000, – Kč.