Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech

Novela zákona o obchodních společnostech a družstvech detailně vymezuje bezúhonnost členů volených orgánů. Zavádí také evidenci vyloučených osob, ve které budou evidovány osoby, u nichž se vyskytuje některá překážka výkonu funkce člena voleného orgánu.

Možnosti odečtení nákladů za manažerské služby

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 9 Afs 42/2023-43 potvrdil dosavadní přístup ohledně možnosti odečtení nákladů za manažerské služby v rámci spřízněných společností od základu daně z příjmů právnických osob. Je nicméně potřeba prokázat skutečné přijetí služeb a důvodnost jejich ceny.

Návrh novely zákona o léčivech

Dne 29.08.2023 projednala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o léčivech. Cílem návrhu je zajištění dostupnosti léčivých přípravků v ČR. Pokud by byl návrh schválen, distributorům významných léčiv by vznikla povinnost držet měsíční zásobu takových výrobků.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek odstraňuje některé nadbytečné povinnosti zadavatelů, např. detailní odůvodnění rozhodnutí o námitkách, kterým se vyhovuje, či informování jediného účastníka zadávacího řízení, že byl vybrán.

Povinnost omezení vyhledávání a stahování

Ústavní soud odmítl stížnost společnosti petacloud a.s. (dříve Uloz.to cloud a.s.) proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Povinnost omezit vyhledávání a stahování bude do budoucna stále možné uložit jen v konkrétních případech, a to, pokud se prokáže porušování autorských práv.

Novela Zákona o silničním provozu

Poslanecká sněmovna schválila novelu Zákona o silničním provozu. Novela zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky.

Novela Insolvenčního zákona

V průběhu srpna projedná Poslanecká sněmovna novelu Insolvenčního zákona implementující směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Pokud bude novela přijata ve stávajícím znění, dojde k omezení současných práv věřitelů např. zkrácením stávající doby oddlužení z 5 let na 3 roky.

Zákon o ochraně oznamovatelů

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů. Tento zákon má za cíl umožnit pracovníkům bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřizovaných mechanismů a zajistit jim ochranu před případným odvetným opatřením.

Zákon o ochraně oznamovatelů

1.8.2023 vejde v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů, který má zajistit ochranu osob oznamujících protiprávní jednání při výkonu práce či obdobné činnosti. Zákon také zavádí povinnost některých zaměstnavatelů zavést vnitřní oznamovací systém.

Novela energetického zákona

Vládou schválená novela energetického zákona má zavést tzv. komunitní energetiku. Nově bude možné zakládat energetická společenství a sdílet vlastní vyrobenou elektřinu mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky.

novela zákoníku práce

Dle chystané novely zákoníku práce má dojít k zavedení nových práv zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Například práva na dovolenou či práva žádat o zaměstnání v pracovním poměru.

Novela zákoníku práce

Dle chystané novely zákoníku práce mají mít některé skupiny zaměstnanců nově právo žádat o umožnění výkonu práce na dálku. Novela má také upravit způsob poskytování náhrady nákladů zaměstnanci za výkon práce na dálku.