Novinky z práva i naší kanceláře

MJZ legal - advokátní kancelář

Aktuálně

Sledujeme aktuální dění

ustanovení občanského zákoníku

Ústavní soud zrušil s platností od 01.07.2025 ustanovení občanského zákoníku, dle kterého je k úřední změně pohlaví nutný chirurgický zákrok, jímž jsou znemožněny reprodukční funkce a přeměněny pohlavní orgány.

Novela zákona

Vláda schválila novelu zákona, podle které by na ošetřovné mohli mít nárok rovněž OSVČ a osoby pracující na DPP či DPČ, které si hradí nemocenské pojištění.

Co vše zahrnuje výživné na Vaše dítě?

Opakovaně se na nás obrací klienti s dotazem, zda mají nad rámec výživného, které platí k rukám pečujícího rodiče, hradit také tzv. mimořádné výdaje na děti. Na začátku školního roku se to týkalo zejména školních potřeb či zájmových kroužků. Můžeme sem však zařadit jakékoliv oprávněné výdaje na vyživované děti, které nejsou běžné, a v rámci roku se neopakují. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je zakotvena v občanském zákoníku. Probíhá-li mezi rodiči po rozvodu či rozchodu tzv. společná péče o dítě, výživné se nestanoví, neboť se vychází z toho, že jsou rodiče schopni se na nákladech na...

pokračovat ve čtení

Konsolidační balíček a daně z příjmů

Jednou z podstatných otázek tzv. „konsolidačního balíčku“ jsou daně z příjmů. Pokud tento balíček změn projde v navrhovaném znění, dotkne se v podstatě každého z nás, a hlavně našich klientů. V článku níže se zaměříme na některé častěji přehlížené změny, které novela pravděpodobně přinese. Většina z nás se již setkala s pojmem „konsolidační balíček“, který se nyní nachází ve třetím čtení. Toto datum pak pravděpodobně rozhodne o jeho vlivu, na každého z nás. Nebude záležet, zda jste fyzická podnikající osoba, podnikáte prostřednictvím právnické osoby, nebo jste zaměstnanec obchodní...

pokračovat ve čtení

Zaměstnavatelé to mají opět trochu těžší

Dne 01.10.2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce upravující především podmínky pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ. Novela se věnuje také otázce práce z domova a zavádí další povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s žádostmi zaměstnanců – rodičů malých dětí, těhotných žen a pečujících osob. Nejrozsáhlejší a pro zaměstnavatele nejvíce problematické budou změny týkající se DPP a DPČ, které se se svými novými podmínkami přibližují hlavnímu pracovnímu poměru. „Dohodáři“ získali nově nárok na dovolenou podobně, jako mají zaměstnanci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Na dohody...

pokračovat ve čtení

Změny rovnováhy v oddlužení

Připravovaná novela insolvenčního zákona je další z řady podstatných novel, které v insolvenčním řízení vychylují poměr sil v dlužnicko-věřitelských vztazích ve prospěch dlužníků. Mezi nejpodstatnější změny, které text novely nabízí, je zkrácení doby nutné pro „splnění oddlužení“ z 5 na 3 roky. Tato změna se dotkne jak fyzických osob, podnikatelů, tak také nepodnikatelů. Další významnou změnou je zkrácení doby, jejíž uplynutí je nutné pro vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků. Ze stávajících 5 let, se tato doba zkracuje na pouhé 3 roky. Novela transponuje Směrnici Evropského parlamentu a...

pokračovat ve čtení

Přednost skutečné vůle před jejím formálním projevem

Ústavní soud definitivně rozhodl o vztahu mezi skutečnou vůlí stran a jejím formálním projevem. Ve svém nálezu postavil na jisto, že skutečná vůle stran má při výkladu právního jednání přednost. Právě vůle účastníků totiž hraje při vytváření smlouvy a její interpretaci zásadní roli a text smlouvy je prvotním přiblížením se k významu smlouvy, který si chtěli její účastníci svým jednáním stanovit. Vázat výklad smlouvy pouze na její textové znění bez zkoumání vůle účastníků této smlouvy představuje navíc přepjatý formalismus, který vede k protiústavnímu zásahu do základních práv jednotlivce....

pokračovat ve čtení

Nové pojetí bezúhonnosti členů voleného orgánu

Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 01.07.2023 zavedla v souladu s unijní směrnicí o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností několik významných změn. Jejich hlavním cílem je zjednodušení založení obchodní korporace, vymezení překážek pro výkon funkce členů volených orgánů a zavedení evidence, jejímž obsahem jsou informace o osobách, které pro překážku výkonu funkce člena voleného orgánu tuto funkci zastávat nemohou. Novela zákona o obchodních korporacích implementuje požadavky unijního práva a zavádí celou řadu významných změn. Nejdůležitější...

pokračovat ve čtení

Sleva na odvodech sociálního pojištění za zaměstnance v roce 2023

Mnohé z plánovaných změn pracovního práva pro rok 2023 jsou na začátku legislativního procesu a jejich konečnou podobu tak nelze předjímat. Jinak je tomu v případě novely zákona „o sociálním zabezpečení“ účinné od letošního února, která umožňuje zaměstnavatelům uplatnit novou slevu na odvodu sociálního pojištění za své zaměstnance.

pokračovat ve čtení

Změna pravidel pro reklamaci zboží spotřebitelem a nové povinnosti podnikatele

Většina spotřebitelů se občas setká s potřebou reklamovat u prodávajícího zakoupené zboží a řešit jeho opravu či výměnu. Koncem minulého roku schválená novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší podstatné změny v ochraně spotřebitele a ukládá nové povinnosti podnikatelům, mimo jiné také provozovatelům e-shopů.

pokračovat ve čtení