Změny rovnováhy v oddlužení

2. října 2023 | Insolvenční právo

Připravovaná novela insolvenčního zákona je další z řady podstatných novel, které v insolvenčním řízení vychylují poměr sil v dlužnicko-věřitelských vztazích ve prospěch dlužníků.

Mezi nejpodstatnější změny, které text novely nabízí, je zkrácení doby nutné pro „splnění oddlužení“ z 5 na 3 roky. Tato změna se dotkne jak fyzických osob, podnikatelů, tak také nepodnikatelů. Další významnou změnou je zkrácení doby, jejíž uplynutí je nutné pro vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků. Ze stávajících 5 let, se tato doba zkracuje na pouhé 3 roky.

Novela transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023.

Text novely insolvenčního zákona již stihl vyvolat pozdvižení ze strany věřitelů a odborné veřejnosti. Z čeho ale toto pozdvižení plyne?

Nepřehlédnutelným faktem je, že novela mění dobu nutnou pro „splnění oddlužení“, jelikož ze současných 5 let se tato doba mění na 3 roky. Zároveň se zmíněné zkrácení netýká pouze fyzických osob, podnikatelů, jak předpokládá Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023, kterou novela transponuje, ale všech fyzických osob.

Další změnou, která posiluje postavení dlužníků je zkrácení doby, jejíž uplynutí je nutné pro vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků. Ze stávajících 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, se tato lhůta zkracuje na pouhé 3 roky.

K posílení dlužníků přispívá také nové určování míry předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů. Tato míra má být nově určována s ohledem na schopnosti, možnosti a majetkové poměry dlužníka. Oprávněné zájmy věřitelů již nehrají roli.

Tyto změny částečně vyvažuje fakt, že novela dává insolvenčnímu soudu možnost prodloužit dobu, kterou musí dlužník v oddlužení strávit. Prodloužení bude možné o tolik měsíců, v kolika dlužník neplnil podstatné povinnosti plynoucí z oddlužení, přičemž maximální délka prodloužení činí 1 rok. Ke cti novely lze zmínit, že novela zároveň zavádí mechanismy, které by měly zabránit případnému zneužití oddlužení i opakovanému vstupu do oddlužení v krátké době. Zdali však tyto budou účinné, ukáže až čas.

Zdroje:

-zákon ze dne 2023, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů
-justice.cz aktuality 21.06.2023 Informace pro média – přehledy nařízených jednání: https://justice.cz/web/msp?clanek=vlada-dnes-schvalila-navrh-insolvencniho-zako-1

Autor článku

Mgr. David Fechtner

Autor článku

Šimon Bacík

Přečtěte si také: