Změna pravidel pro reklamaci zboží spotřebitelem a nové povinnosti podnikatele

16. února 2023 | Obchodní právo

Většina spotřebitelů se občas setká s potřebou reklamovat u prodávajícího zakoupené zboží a řešit jeho opravu či výměnu. Koncem minulého roku schválená novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší podstatné změny v ochraně spotřebitele a ukládá nové povinnosti podnikatelům, mimo jiné také provozovatelům e-shopů.

Zejména transpozicí evropské legislativy došlo k významné novelizaci spotřebitelského práva, konkrétně zákona o ochraně spotřebitele a příslušných částí občanského zákoníku, která nabyla účinnosti dne 06.01.2023. Změnou těchto právních předpisů má dojít ke zvýšení ochrany práv spotřebitelů, ale i zpřesnění práv a povinností na straně podnikatele. Novela se dotýká prakticky všech prodávajících v případě smluv uzavíraných se spotřebitelem, a proto je vhodné jí věnovat zvýšenou pozornost.

Reklamace zboží

Podstatná změna se týká oblasti reklamace zboží. Jednou z nejviditelnějších je prodloužení původní šesti měsíční lhůty, ve které se uplatňuje tzv. domněnka vadnosti zboží, na dvanáct měsíců. Nově se tedy má za to, že pokud se na zboží projeví vada v prvních dvanácti měsících, bylo zboží vadné už v době převzetí. Prodávající musí pak přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla již od počátku, pokud by chtěl reklamaci zamítnout. Vedle toho i nadále platí, že spotřebitel může uplatnit u podnikatele reklamaci ve lhůtě dvou let, nicméně po uplynutí výše uvedených dvanácti měsíců to bude právě on, kdo bude muset prokázat, že vada na věci zde existovala již v době převzetí.

Mění se také způsob vyřizování reklamací a posloupnost reklamačních nároků. Spotřebitel bude mít primárně nárok na opravu nebo dodání nové věci dle své volby. Pokud je však zvolená varianta spotřebitele nemožná nebo nepřiměřeně nákladná, může se podnikatel od této volby odchýlit a zvolit druhý způsob. Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy bude mít spotřebitel nárok až v případě, že vadu odmítne podnikatel odstranit nebo ji neodstraní; vada se projeví opakovaně; vada je podstatným porušením smlouvy; nebo je z prohlášení prodávajícího zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době. Nově musí být reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, a to včetně informování spotřebitele o vyřízení reklamace. Pokud reklamace nebude včas vyřízena, bude mít spotřebitel automaticky nárok na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu podle své volby.

Aktualizace digitálního obsahu

Občanský zákoník nově upravuje také odpovědnost prodávajícího za zabezpečení poskytování aktualizace digitálního obsahu. Při prodeji nosiče s digitálním obsahem je prodávající povinen zajistit nezbytné aktualizace tohoto programu tak, aby bylo možné jej řádně používat po dobu 2 let od zakoupení. 

Nové nekalé obchodní praktiky

Rovněž došlo k rozšíření katalogu obchodních praktik, které se vždy považují za nekalé. Nekalými obchodními praktikami je tak nově poskytnutí výsledků vyhledávání bez uvedení informace o tom, že se jedná o placenou reklamu za účelem dosažení lepšího pořadí ve výsledcích vyhledávání; přeprodej vstupenek spotřebitelům, které byly získané na základě obcházení pravidel pro jejich nákup; uvádění, že recenze výrobku nebo služby pochází od spotřebitele, který produkt skutečně použil anebo zakoupil, bez toho, aby podnikatel přijal přiměřené opatření na ověření, zda recenze skutečně od takového spotřebitele pochází; zveřejňováni falešných spotřebitelských recenzí s cílem propagovat výrobek nebo službu. Novou nekalou obchodní praktikou je též uvádění výrobků dvojí kvality na trh.

K tomu bude mít spotřebitel novou možnost obrany proti nekalým obchodním praktikám. Spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů nebo požadovat přiměřené snížení ceny. Na druhou stranu spotřebitel nebude moci odstoupit od smlouvy, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na okolnosti nepřiměřené.

Další změny v ochraně spotřebitele

Novela cílí i na fiktivní slevy. Pokud bude chtít prodávající poskytnut na výrobek slevu, bude muset při této slevě uvést informaci o tom, za jakou nejnižší cenu se výrobek prodával za posledních 30 dnů před tím, než byla sleva poskytnuta.U telemarketingu je spotřebitel nově vázán nabídkou až poté, co svůj souhlas, který udělil telefonicky, následně potvrdí elektronicky nebo podpisem nabídky na listině.

V případě smluv uzavíraných elektronickými prostředky je nově nutné spotřebitele upozornit na to, že se při objednávce zavazuje k placení, a pokud se objednávka činí prostřednictvím tlačítka, anebo jiného ovládacího prvku, je nutné ho viditelně označit jednoznačnou formulací pojednávající o tom, že objednávka spotřebitele zavazuje k platbě. V opačném případě je sankcí neplatnost smlouvy.

Závěr

Kromě výše uvedeného přináší novelizace spotřebitelského práva celou řadu dalších dílčích změn, které mají spotřebitelům poskytnout zvýšenou ochranu před nepoctivými prodejci. Skutečný přínos některých novinek a jejich využitelnost v praxi ukáže až čas spolu s vývojem rozhodovací praxe soudů. Naproti tomu pro podnikatele znamená rozsáhlá úprava spotřebitelského práva nutnost aktualizace reklamačních řádů a zavedení nových firemních procesů a postupů. Ať již potřebujete radu ohledně reklamace Vámi zakoupeného zboží či potřebujete jako prodávající přizpůsobit své podnikání nové právní úpravě, obraťte se na naši advokátní kancelář.

Zdroje:

Zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Přečtěte si také: