Nové pojetí bezúhonnosti členů voleného orgánu

2. října 2023 | Právo obchodních společností

Novela zákona o obchodních korporacích účinná od 01.07.2023 zavedla v souladu s unijní směrnicí o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností několik významných změn. Jejich hlavním cílem je zjednodušení založení obchodní korporace, vymezení překážek pro výkon funkce členů volených orgánů a zavedení evidence, jejímž obsahem jsou informace o osobách, které pro překážku výkonu funkce člena voleného orgánu tuto funkci zastávat nemohou.

Novela zákona o obchodních korporacích implementuje požadavky unijního práva a zavádí celou řadu významných změn. Nejdůležitější změnou je zavedení nového pojetí bezúhonnosti členů voleného orgánu společnosti. Nová úprava totiž opouští podpůrné užití živnostenského zákona a zavádí vlastní přímou úpravu překážek výkonu funkce členů volených orgánů společnosti. Těmito překážkami jsou nemožnost výkonu funkce pro existenci rozhodnutí veřejné moci zakazující takovou funkci vykonávat, kdy stejné platí u rozhodnutí vydaného jiným státem, dále pravomocné odsouzení za vybrané trestné činy jak na území České republiky, tak v zahraničí, a nakonec rozhodnutí o konkurzu vydané pro osoby, jejichž majetek se nachází na území České republiky i mimo něj, a to do okamžiku jeho zrušení. V souvislosti s touto změnou je zavedena notifikační povinnost pro osoby, jimž novelou vznikla překážka výkonu funkce. Ty jsou povinny tuto skutečnost oznámit obchodní korporaci do 01.08.2023 s tím, že funkce jim zanikne dnem 01.10.2023.

Novela dále zadáví Evidenci vyloučených osob, v rámci které budou vedeny informace o osobách, u nichž je dána překážka výkonu funkce. Evidence je koncipována jako neveřejná, neboť pracuje s údaji, které jsou kvalifikované jako citlivé. K evidenci tak budou mít přímý přístup pouze soudy a notáři v souvislosti s výkonem jejich činnosti. To ovšem nikomu nebrání obrátit se na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o informace, zda je nebo byl o nich v evidenci veden záznam. Tato žádost bude mít formu e-formuláře dostupného na stránkách ministerstva. Zavedením evidence má dojít ke zjednodušení ověření předpokladů pro výkon funkce člena voleného orgánu společnosti, když tím dojde ke zrušení povinnosti prokázat svou bezúhonnost doložením čestného prohlášení a výpisu z rejstříku trestů. Evidence měla být v provozu od 01.08.2023, nicméně prozatím v provozu stále není a při vzniku funkce člena voleného orgánu se tedy bezúhonnost dokládá stále dokumenty dle dosavadní právní úpravy.

Zdroje:

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Autor článku

Mgr. David Fechtner

Autor článku

Kateřina Vonková

Přečtěte si také: