K možnosti odstoupit od smlouvy o zájezdu s vrácením peněz

1. srpna 2022 | Smluvní právo

Blíží se období letních dovolených a s tím i možnost využití specifických služeb pořadatelů zájezdů. Víte ale, co dělat v případě, kdy jste uzavřeli smlouvu o zájezdu, ale na zájezd nechcete, protože v místě zájezdu vypukla epidemie nebo tam přestalo být bezpečno? Na to, co udělat, abyste získali své peníze zpět, se zaměříme v tomto článku.

Obecně platí, že zákazník je oprávněn před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy. Obvykle mu tím však vzniká povinnost zaplatit storno poplatek (tzv. odstupné). Existují ale i situace, kdy může zákazník před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. Tak je tomu v situaci, kdy (i) v místě zájezdu nastaly (ii) nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, (iii) které mají významný dopad na možnost poskytování zájezdu nebo na dopravu na určené místo. Pokud budou naplněny všechny tři stanovené podmínky, má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

Nevyhnutelnou a mimořádnou okolností může být například válečný konflikt, jiné závažné bezpečnostní problémy jako terorismus, významná rizika pro lidské zdraví, například výskyt ohniska závažného onemocnění v cestovní destinaci, přírodní katastrofy, jako například záplavy, zemětřesení či povětrnostní podmínky. Zda se daná okolnost vyskytla v místě, kde je poskytována služba zájezdu, je třeba posuzovat v každém případě jednotlivě, s ohledem na charakter dané okolnosti a účel právní normy, kterým je ochrana slabší strany – zákazníka. Jestli má taková okolnost podstatný vliv na poskytování zájezdu záleží na tom, do jaké míry tato okolnost omezuje poskytování služeb zájezdu, či je úplně znemožňuje. Je zřejmé, že záměrem zákonodárce je, aby zákazník jako spotřebitel mohl v případě závažných rizik, která by se pojila s účastní na zájezdu, od smlouvy odstoupit bez finanční újmy.

S ohledem na možnost odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného považujeme za nezbytné upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.03.2021, č.j. 25 Cdo 1267/2020-194, ve kterém se Nejvyšší soud zabýval situací, kdy se zákazníci domáhali vrácení ceny zájezdu, na který nenastoupili s odůvodněním, že po uzavření smlouvy zjistili podstatné skutečnosti bránící jim v účasti na zájezdu, které jim pořadatel před uzavřením smlouvy nesdělil, ač tak učinit měl (v daném případě se jednalo o vypuknutí epidemie dýmějového moru na Madagaskaru). Tento nárok uplatňovali jako náhradu škody, kterou měla představovat zaplacená cena zájezdu, který neabsolvovali.

V posuzovaném případě zákazníci po zjištění vypuknutí epidemie v místě zájezdu na zájezd nenastoupili, avšak neučinili příslušné právní jednání, kterým mělo být odstoupení od smlouvy, což Nejvyšší soud posoudil tak, že své právo nevyužili, a proto jim vrácení peněz nepřísluší. Škoda spočívající v tom, že za cenu zájezdu klienti neobdrželi sjednané služby ani jim nebyly vráceny peníze, se tak stala v důsledku jejich pochybení, kterým bylo, že při ukončení smluvního vztahu nepostupovali řádně. Proto jim nebyl přiznán nárok na vrácení ceny zájezdu, který by jinak měli, kdyby postupovali v souladu se zákonem.

Práva zákazníka zaručená zákonem v souvislosti se smlouvou o zájezdu nelze smluvně vyloučit ani snížit, je však potřeba tato práva řádně uplatnit. Proto v každém konkrétním případě doporučujeme obrátit se na advokáta ještě před tím, než se rozhodnete smlouvu ukončit či svůj nárok vůči pořadateli soudně uplatnit.

Zdroje:

Zákon č. 89/2012, rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.03.2021, č.j. 25 Cdo 1267/2020-194

Přečtěte si také: