Aktuální postoj Ústavního soudu v péči o nezletilé

9. srpna 2022 | Rodinné právo

Ústavní soud s ohledem na právo dítěte na oba rodiče a na rodičovskou odpovědnost obou rodičů konstatoval, že střídavou péči nelze vyloučit pouze s obecným odkazem na nižší věk dítěte. Je povinností obecných soudů přesvědčivě prokazovat a hodnotit všechny jimi posuzované překážky střídavé péče.

Ústavní soud zdůraznil, že vyloučit střídavou péči není možné jen s obecným odkazem na nižší věk dítěte, ledaže se jedná o dítě závislé na matce z důvodu kojení. Střídavá péče je praktikovatelná i u mladších dětí, například ve věku tří let, s vhodně upravenými intervaly střídání, a rozhodně ji s odkazem na nízký věk dítěte nelze vyloučit u pětiletého dítěte.

Stabilita výchovného prostředí dítěte je důležitým faktorem, nemůže být však sama o sobě argumentem pro vyloučení střídavé péče. V opačném případě by se totiž fakticky konzervoval status quo daný prvním rozhodnutím ve věci, neboť odmítáním změny výchovného prostředí se výchovné prostředí dále stabilizuje a dítě si na něj stále víc zvyká. Ve výsledku by ke změně pak nemuselo dojít nikdy. Pokud by tedy soudy po uplynutí rodičovské dovolené, respektive nástupu dítěte do mateřské školky, nezvážily změnu dosavadního modelu péče, či by dokonce tuto změnu odmítly s pouhým odkazem na nutnost stability výchovného prostředí, fakticky by variantu střídavé péče neoprávněně vyloučily úplně.

Obecné soudy by neměly při posuzování možnosti změny péče při naplnění všech kritérií pro střádavou péči upřednostňovat ponechání výlučné péče (většinou matky) s určitým rozšířením styku druhého rodiče (většinou otce), ale v souladu s judikaturou by měly zvolit model střídavé (byť třeba nestejnoměrné) péče. Tím samozřejmě není vyloučeno, aby obecný soud zvolil variantu výlučné péče jednoho z rodičů zkombinovanou s širokým stykem pro druhého rodiče. Jedná se ale o výjimku a obecný soud je povinen v takových situacích podat přesvědčivé důvody pro svůj postup a zároveň předestřít, za jakých podmínek a kdy by v budoucnu byla změna na střídavou péči v daném případě realizovatelná, ideálně rovněž při stanovení konkrétních opatření, které by takové změně napomohly dosáhnout.

Pokud jste v situaci, kdy řešíte, jakým způsobem poměry k dítěti upravit, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poskytneme právní pomoc a najdeme společně s vámi nejlepší řešení, jak situaci řešit a předejít tak zbytečným problémům.

Zdroje:

Nález Ústavního soudu ze dne 05.05.2022, sp. zn. I. ÚS 3065/21

Přečtěte si také: