Sleva na odvodech sociálního pojištění za zaměstnance v roce 2023 ES

6. July 2023 | Derecho laboral

Mnohé z plánovaných změn pracovního práva pro rok 2023 jsou na začátku legislativního procesu a jejich konečnou podobu tak nelze předjímat. Jinak je tomu v případě novely zákona „o sociálním zabezpečení“ účinné od letošního února, která umožňuje zaměstnavatelům uplatnit novou slevu na odvodu sociálního pojištění za své zaměstnance.

Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, účinná od 1. února letošního roku, přináší zaměstnavatelům novou možnost, jak ušetřit na nákladech na zaměstnance, skrze odvody na sociálním pojištění.

V důsledku změny tohoto zákona mohou zaměstnavatelé při splnění zákonných podmínek ušetřit na odvodech již v březnu, když u vybraných skupin zaměstnanců mohou nově odvádět na sociálním pojištění o 5 % méně. Předně je třeba zmínit, že tuto slevu lze uplatit pouze u zaměstnanců v „klasickém“ pracovním poměru, pracujících na zkrácený pracovní úvazek (nikoliv u zaměstnanců v režimu dohod konaných mimo pracovní poměr).

Cílem novely je motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob z některých ohrožených skupin, které nemohou pracovat na plný úvazek, nebo to pro ně není vhodné. Půjde o osoby starší 55 let, osoby pečující o dítě do 10 let či o blízkou osobu mladší 10 let závislou na péči jiné osoby, studenty, osoby, které v posledních 12 měsících nastoupily na rekvalifikaci, osoby zdravotně postižené nebo osoby mladší 21 let. Mimo to musí mít daný zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednaný rozsah týdenní pracovní doby v rozmezí od 8 do 30 hodin. Zaměstnanec však nesmí přesáhnout 30 hodin týdně ani v případě více zkrácených pracovních úvazků. Navíc na jednoho zaměstnance může tuto slevu na sociálním pojištění uplatňovat vždy jen jeden zaměstnavatel.

Předtím než zaměstnavatel začne na konkrétního zaměstnance slevu uplatňovat (v rámci přehledu o výši pojistného podávaného za zaměstnance každý měsíc), musí nejprve tento svůj záměr oznámit České správě sociálního zabezpečení. Tím se má předejít shora naznačené situaci, kdy by za jednoho zaměstnance uplatňovalo slevu více zaměstnavatelů. Proto může slevu uplatnit jenom ten zaměstnavatel, který svůj záměr začít odvádět pojistné ve snížené výši oznámí nejdříve. S ohledem na to, že se sleva uplatňuje rovnou odvedením částky nižší, je třeba vzhledem k možným sankcím ze strany České správy sociálního zabezpečení, dbát zvýšené opatrnosti. Za tím účelem zřídila Česká správa sociálního zabezpečení elektronickou evidenci dostupnou na jejích internetových stránkách (ePortál ČSSZ), kde lze zkontrolovat, zda již za daného zaměstnance uplatňuje slevu jiný zaměstnavatel, a kterou je povinen zaměstnavatel před oznámením záměru sám zkontrolovat. Teprve po splnění této povinnosti může zaměstnavatel začít využívat možnosti odvádět za zaměstnance sociální pojištění ve výši 19,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 24,8 %.

Současně tato novela blíže stanovuje i případy vylučující uplatnění této slevy. Tyto je však třeba vždy posoudit individuálně pro každého zaměstnance, na kterého zaměstnavatel zamýšlí slevu na sociální pojištění uplatnit. Je také třeba pamatovat na vzájemnou informační povinnost zaměstnanců a zaměstnavatelů ohledně úmyslu uplatnit slevu. Zaměstnavatel tak musí zaměstnance o svém úmyslu informovat písemně ještě předtím, než za něj poprvé odvede pojistné ve snížené výši, zatímco zaměstnanec je poté povinen zaměstnavateli neprodleně sdělit, zda má i další zkrácené pracovní úvazky u jiných zaměstnavatelů. O jakýchkoliv změnách skutečností důležitých pro uplatnění slevy je pak zaměstnanec povinen zaměstnavatele informovat nejpozději do 8 kalendářních dnů a zaměstnavatel je povinen zaměstnance informovat o záměru slevu uplatňovat před prvním uplatněním této slevy. Již z této formulace se zdá být jasné, že je zde prostor pro pochybení obou stran. Při oznámení zaměstnanci je proto třeba brát zaměstnancovu lhůtu ke sdělení v potaz a obecně tak můžeme doporučit oznámení zaměstnanci provést ve stejné lhůtě 8 pracovních dnů před uplatněním slevy.

Pokud k uvedenému tématu budete mít jakékoliv otázky, nebo budete mít jiné otázky z oblasti pracovního práva, jsme Vám vždy rádi k dispozici.

Zdroje:

§ 7a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Autor článku

Kryštof Kulan

Přečtěte si také: