Ceník

Právní služby poskytujeme na základě smluvní odměny dle hodinové sazby nebo ve výjimečných případech na základě smluvní odměny dle výsledku sporu nebo na základě paušální odměny.

Smluvní odměna dle hodinové sazby se účtuje v závislosti na délce poskytování právní služby dle sjednané hodinové sazby, přičemž naše hodinová sazba za právní službu se podle složitosti případu pohybuje za 1 hodinu poskytování právní služby mezi 2.500,- Kč bez DPH až 4.000,- Kč bez DPH, popř. mezi 150,- EUR bez DPH až 300,- EUR bez DPH při poskytování právní služby zahraničním subjektům.

Odměna dle výsledku sporu může být sjednána ve výjimečných případech, když to umožnují okolnosti případu, přičemž zpravidla klient hradí sníženou hodinovou sazbu na pokrytí našich nákladů a v případě úspěchu ve sporu je klient povinen zaplatit další sjednanou odměnu, zpravidla ve výši 25 % částky, která byla předmětem sporu včetně veškerého příslušenství.

Paušální odměna je sjednávána buď v rámci jednoduché běžné právní služby, kterou je např. samostatná advokátní úschova finančních prostředků a/nebo listin, nebo v případě většího počtu úkonů právní služby založených na stejném právním základu, např. předžalobní upomínky na základě smluv s totožným obsahem.

Ve výjimečných případech, v případech zastupování ex officio a dále také v případě, kdy klient právní službu objedná a my ji poskytneme, aniž bychom si sjednali přesnou výši odměny za právní službu, se odměna stanoví podle advokátního tarifu za každý úkon právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Studium odborné literatury a judikatury v rámci aplikace práva na konkrétní případ a příprava na jednání před soudem, rozhodci, správním nebo jiným orgánem nebo úřadem je právní službou, která je klientovi účtována.

V případě sporů řešených před soudy, správními orgány nebo rozhodci, a to jak v ČR, tak i v zahraničí, nám náleží i celá odměna za zastupování účastníka řízení, kterou klientovi přizná soud, správní orgán nebo rozhodce, a to za každé řízení, kterého se budeme v zastoupení klienta jakýmkoli způsobem, a to byť i jen z části, účastnit.

V případě, že právní službu poskytujeme klientovi poprvé, je uhrazení zálohy pravidlem, přičemž poskytování právní služby zahájíme až po uhrazení požadované zálohy na právní službu. Zároveň si dovolujeme vyhradit právo pozastavit poskytování právních služeb nebo odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb i v případě, kdy je klient v prodlení s placením vyúčtování dle splatné faktury.

Naše advokátní kancelář je plátce daně z přidané hodnoty, a proto musíme k odměně za právní služby účtovat i příslušnou daň z přidané hodnoty.

Dále nám také náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie apod.

Cestovné se účtuje podle obecně závazných právních předpisů o cestovních náhradách, přičemž klient výslovně souhlasí s tím, aby advokát použil k jízdě, včetně jízdy po městě, osobní automobil a zavazuje se náklady s tím spojené uhradit.

Náhrada za promeškaný čas a čas strávený cestou se účtuje hodinovou sazbu ve výši 75 % hodinové sazby za právní služby. Administrativní činnost asistentek a studentů (pochůzky související s poskytnutím právní služby, zajišťování informací, skenování dokumentů apod.) a překladatelská činnost se účtují hodinovou sazbu ve výši 50 % hodinové sazby za právní služby.

V případě jakéhokoliv účtování dle hodinové sazby je účtována každá započatá čtvrthodina.

Pokud za klienta komunikuje jeho zaměstnanec nebo zmocněnec, považuje se to za jednání klienta, pokud výslovně klient takovou komunikaci nevyloučí. Pokud osoba jednající za klienta pozbude oprávnění za něj jednat, udělovat pokyny dávat objednávky či přebírat výsledek práce, je povinen to klient advokátovi sdělit.

Advokátní kancelář se zavazuje po celou dobu trvání vztahu vyplývajícího z právní služby mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za poskytování právních služeb alespoň na částku 50 mil. Kč (2 mil. EUR).

Celková odměna za právní služby a náklady jsou účtovány klientovi pravidelně každý měsíc se splatností do 15. dne následující kalendářního měsíce po jejím poskytnutí. Pokud by takové účtování bylo neefektivní, může advokátní kancelář účtovat jednou za kalendářní čtvrtletí, pololetí nebo za kalendářní rok. Součástí vyúčtování právních služeb je i přehled úkonů právní služby, za které se účtování provádí, včetně částek za takový úkon účtovaných.

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář

Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 142, CZ-261 01 Příbram I / Pobočka: Matoušova 515/12, CZ-150 00 Praha 5 | IČO: 03389391 | DIČ: CZ03389391
Tel.: +420 318 628 902, +420 222 310 101 | E-mail: office@mjzlegal.cz | Internet: www.mjzlegal.cz

logo-mez-sdruz

Člen mezinárodního sdružení advokátních kanceláří Euro-American Lawyers Group

Austria | Belgium | China | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland
Israel | Italy | Luxembourg | Mexico | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Spain | Sweden | Switzerland
Turkey | United Kingdom | United States of America

logo-mez-sdruz