Preisliste

Vážení klienti,

níže uvedená Pravidla pro poskytování právních služeb (dále jen Pravidla) byla vytvořena na základě dlouholetých zkušeností při poskytování právních služeb, a to jednak s přihlédnutím k vlastní praxi a také při poskytování právních služeb klientům ve sporech s jejich bývalými advokáty.

Účelem Pravidel je v míře co nejvyšší popsat vzájemné vztahy mezi advokátem a klientem, především v oblasti účtování. Pravidla proto pomohou vysvětlit, jak je právní služba poskytována, co a proč je jako výkon právních služeb zaznamenáváno a následně účtováno.

Obsah těchto Pravidel se podpisem objednávky stává rámcovou smlouvou o poskytování právní služby. Podpisem objednávky klient potvrzuje, že se s Pravidly seznámil a souhlasí s poskytováním právní služby za podmínek, která jsou těmito Pravidly stanoveny.

Pravidla jsou zveřejněná na www.mjzlegal.cz. V případě, že dojde k jejich změně budou jednotlivé verze číslovány rokem, ve kterém byly změna provedena. Pro závaznost je rozhodný okamžik podání objednávky.

Podstatným faktorem pro úspěšnost naší práce je přesnost úplnost a včasnost předání informací od klienta k advokátovi. Klient proto musí podat advokátovi úplnou a nezkreslenou informaci o případu.

Dohoda o odměně za právní službu vychází ze třech základních modulů. Pokud není domluveno výslovně v objednávce právní služby jinak, považuje se za sjednanou varianta I., tedy účtování dle hodinové sazby. Vychází se ze základní časové jednotky, která činí 15 min. Vezměte prosím na vědomí, že i krátký telefonický hovor má svůj obsah, který je zapotřebí zaznamenat, mít k němu podklady, pokud si již odmyslíme to, že takový hovor byť sebekratší vyruší od práce na jiném případě, což znamená většinou také nutnost hledání ztracené myšlenky. Využívejte proto prosím v maximální míře informace od asistentek a emailovou komunikaci, která může být provedena od počítače, kde jsou uložena data k informacím. Telefonický hovor na mobilní telefon je většinou přijímán v situaci, kdy je vykonávaná jiná činnost s omezenou možností zaznamenání jeho obsahu. Pokyny a objednávky udělované prostřednictvím telefonu na mobilní telefon pro to nepovažujeme za řádně učiněné.

Odpovědnost za poskytnutí právní služby

Ač je naším zájmem dosáhnout pro klienta výsledku maximálně uspokojivého, nelze vyloučit, že se tak nemusí stát. Ne vždy je každý problém řešitelný a ne vždy se podaří ke spokojenosti klienta jeho věc vyřešit. Uvědomte si proto prosím, že pokud není výslovně sjednána odměna za výsledek, je povinností klienta uhradit odměnu za zastupování dle sjednaných pravidel.

Intervenční služby

Naše kancelář neposkytuje žádné intervenční služby, které považujeme za protiprávní. Upozorňujeme tedy na to, že nejsme schopni s výjimku toho, kde to úkon umožňuje, nebo je to k objasnění věci obvyklé, jakkoliv mimoprofesní postup intervenovat u vyšetřovatelů, státních zástupců, soudců, vyšší soudních úředníků, asistentů soudců a podobně. S výjimkou zákonných možností k stížnostem na pomalé vyřizování a žádostí o urychlené vyřízení věci neprovádíme intervence ani za účelem přednostního nebo urychleného vyřízení věci. Rychlost zápisů a vyřízení věcí zajišťujeme zpracování bezvadných podkladů pro rozhodnutí. Upozorňujeme ale na to, že v některých případech vedeni pragmatičností přístupu ve prospěch klienta jsme připraveni učinit úkon vyžadovaný soudem, či ve formě vyžadované soudem či jeho úředníkem i když nejsme přesvědčeni o jeho správnosti. To se týká zejména zápisů skutečností do obchodního rejstříku, kataru nemovitostí a podobně.

Zálohy

Placení služeb zálohově je zásadnou a pravidlem. Pokud tedy je klient požádán o zálohu a tato není zaplacena, může být poskytování právní služby pozastaveno. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo pozastavit poskytování právních služeb i v případě, kdy je klient v prodlení s placením vyúčtování dle splatné faktury.

Rozhodnutí o pozastavení poskytování právní služby činí vedení kanceláře a takové rozhodnutí může být učiněno i proti vůli právníka, který je vyřizováním případu pověřen.

Pokud je obsah Pravidel v rozporu se zněním Objednávky, platí údaje uvedené na Objednávce.

Poskytování právní služby

I. Hodinová odměna

Hradí se každých započatých 10 minut právní služby, včetně přijetí emailu, nebo telefonického hovoru. V zaznamenaném úkonu přijetí či odeslání emailu či telefonického hovoru  je nejen jejich přijetí, ale a i příprava na takový úkon včetně interního zaznamenání jejich obsahu, či výsledku po jejich skončení.Ač je naším zájmem dosáhnout pro klienta výsledku maximálně uspokojivého, nelze vyloučit, že se tak nemusí stát. Ne vždy je každý problém řešitelný a ne vždy se podaří ke spokojenosti klienta jeho věc vyřešit. Uvědomte si proto prosím, že pokud není výslovně sjednána odměna za výsledek, je povinností klienta uhradit odměnu za zastupování dle sjednaných pravidel.

Přísudek
V případě zastupování ve sporu, byla-li dohodnuta odměna dle hodinové sazby a přísudek byl  protistranou uhrazen, náleží advokátovi odměna, ve výši přísudku plus 50% odměny dle hodinové sazby, je-li její součet odměny dle hodin nižší než 150% standardní výše přísudku. Je-li hodinová odměna vyšší než 150% přísudku náleží advokátovi k hodinové odměně 50% Přísudku.

II. Odměna dle advokátního tarifu

Pokud je dohodnuta odměna za zastoupení dle advokátního tarifu účtuje se klientovi za každý úkon právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. Pokud dojde v průběhu zastupování ke změně sazeb, uplatní se tyto nové sazby ode dne účinnosti předpisu. Ustanovení vyhlášky 177/1996 Sb o režijním paušálu, náhradě za promeškaný čas a čas strávený čekáním na soudní jednání se nepoužije , pro tyto případy  platí obecná ustanovení těchto pravidel.

Přísudek
V případě zastupování ve sporu, byla-li dohodnuta odměna dle advokátního tarifu a tato odměna byla protistranou ohrazena, náleží advokátovi odměna, ve výši přísudku. Odměna vyšší náleží jen tehdy, pokud je odměna stanovená dle vyhl. 177/1996 vyšší než přísudek.

III. Odměna podle výsledku sporu

Pokud se advokát a klient vyjímečně dohodnou na odměně pouze dle výsledku sporu, je povinen klient zaplatit pouze hotové náklady vynaložené advokátem. V případě úspěšného sporu je pak klient povinen zaplatit advokátovi 25% částky která byla předmětem sporu včetně veškerého příslušenství. Pokud byla předmětem právní služby obrana proti nároku uplatněného protistranou náleží v takovém případě advokátovi 20% částky, která byla předmětem sporu.

IV. Paušální odměny za určitý soubor úkonů

Za určité úkony či jejich soubor účtujeme paušální částku, která je dána buď procentem z hodnoty věci, nebo vypočtena přesně stanoveným algoritmem. Takto jsou stanoveny odměny za:
Sepis kupní smlouvy ohledně nemovitosti
Sepis kupní smlouvy ohledně movité věci
Sepis zástavní smlouvy
Sepis smlouvy o věcném břemeni
Založení akciové společnosti
Založení společnosti s ručením omezeným
Založení komanditní společnosti
Sepis smlouvy o sdružení
Založení nadace či nadačního fondu

Bližší podmínky jsou uvedeny v ceníku.

Při stanovení paušálních částek za výše uvedené služby vycházíme z obvyklých případů, ve kterých je respektována základní forma používaná advokátní kanceláří. V případě požadavku na zásadní změny ve struktuře  a rozsahu může být k paušální částce účtován také příplatek v hodinové sazbě. V paušální odměně není zahrnuta informace o fungování konkrétního druhu společnosti  s výjimkou základních informací.
V ceně paušální částky je též zastoupení při vkladu či registraci smlouvy na obchodním rejstříku či katastru nemovitostí.
Součástí služby není, není-li výslovně za příplatek ujednáno jinak, opatřování živnostenských listů ani výpisů z obchodního rejstříku.
Opatřování nabývacích titulů bude účtováno v hodinové sazbě.

DPH
Advokátní kancelář je plátce daně z přidané hodnoty. Advokát je oprávněn k odměně účtovat příslušnou daň z přidané hodnoty. Za okamžik uskutečnění zdanitelného plnění se považuje okamžik ukončení poskytování právní služby vyúčtováním.

Hotové výlohy
Advokát má právo na úhradu nákladů na kolky, ověřování listin a kopií originálu, doporučenou poštu včetně dodání na dodejku, mezinárodní komunikační  služby, pořizování fotokopií, scanů a jízdné. Vyměřený soudní poplatek není povinen advokát za klienta platit, a to ani ze složené zálohy, pokud se na tom výslovně advokát a klient nedohodnou. Pokud advokát považuje za potřebné doručit určitou písemnost nebo dokumenty kurýrní službou, je povinen klient takovou službu uhradit. Klient výslovně s použitím kurýrní služby v odůvodněných případech souhlasí.

Fotokopie a scanování dokumentů se účtuje za stránku dle platného ceníku.

Ostatní náklady budou účtovány paušální částkou 5% z odměny za zastupování. Za odměnu se považuje částka  účtovaná za úkony právní služby, nezapočítává se do ní přísudek, nejde-li o odměnu podle výsledku sporu.

Jízdné se účtuje podle obecně závazných právních předpisů o cestovních náhradách. Klient výslovně souhlasí s tím, aby advokát použil k jízdě včetně jízdy po městě osobní automobil a zavazuje se náklady s tím spojené uhradit. S ohledem na sídlo kanceláře v Příbrami, souhlasí klient s účtovním jízdného z Příbrami do Prahy na soudní, arbitrážní a jiná jednání.

Náhrada za promeškaný čas se účtuje  částkou 750,- Kč za každou půlhodinu strávenou časem na cestě k soudnímu či jinému jednání a čekání na takové jednání.

Pokud je třeba k žalobě, či jinému podání na soud či protistraně přiložit určité listiny a klient je advokátovi nepředá současně s podáním objednávky, je oprávněn advokát si takové listiny opatřit sám a náklad s tím spojeným včetně času s tím stráveného klientovi vyúčtovat.

Práce odborných asistentek, je účtována pouze tehdy, pokud  byla sjednána odměna dle hodinové sazby a jde o práci odbornou, tedy hledání ve veřejných zdrojích, opatřování listin (např. výpisu z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.), pořizování ověřených fotokopií, opatřování listin na soudu a úřadech  apod. Tam kde je určitý úkon již součástí paušální služby (např. pořizování fotokopií a scanů), odměna se zvlášť nepočítá.  Informace o stavu případu je účtovatelným úkonem právní služby. Vyžádaná informace o stavu sporu je považována za jednoduchý úkon s paušální sazbou 100,- Kč za telefonický, nebo emailový dotaz. Písemný dotaz je účtován podle času stráveném na jeho administraci.

Komunikace s klienty

Listiny budou doručovány klientovi na adresu, která je uvedena na objednávce. Klient je odpovědný za zajištění přijetí doporučené pošty. To platí i v případě, je-li dohodnuto mezi stranami doručování do datové schránky či na emailovou adresu. Listina se považuje za doručenou i pokud nebyla klientem vyzvednuta, nebo byla vrácena jako nedoručitelná.

Pokud za klienta komunikuje jeho zaměstnanec nebo zmocněnec, považuje se to za jednání klienta, pokud výslovně klient takovou komunikaci nevyloučí. Pokud osoba jednající za klienta pozbude oprávnění za něj jednat, udělovat pokyny dávat objednávky či přebírat výsledek práce, je povinen to klient advokátovi sdělit.

Studium judikatury v rámci aplikace práva na konkrétní případ je součástí poskytování právní služby.

Příprava na soudní či arbitrážní jednání je součástí poskytování právní služby a pokud není sjednána odměna dle vyhlášky, nebo dle výsledku sporu, je plně účtovatelná.

Finalizace a kontrola úkonu, na které pracovalo více pracovníků kanceláře je přípustná pouze tehdy, pokud  je účtována za advokátní koncipienty nebo některé kolegy nižší hodinová sazba než je sazba kontrolujícího.

Studium právních předpisů, není předmětem právní služby, jejich aplikace však ano. Použití určité právní normy na konkrétní případ není studiem právní normy ale její aplikací. U předpisů Evropské unie a tam, kde je třeba ověřit případnou aplikovatelnost mezinárodní normy, je součástí poskytování právní služby též studium takové normy.

Pokud se nedoručuje faktura do datové schránky, nebo emailem, doručuje se doporučeně, klient výslovně s tím souhlasí a náklady s tím spojené jsou náklady právní služby. Doručení faktury emailem je plnohodnotným doručením.

Pojištění

Advokátní kancelář se zavazuje po celou dobu trvání vztahu vyplývajícího z právní služby mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za poskytování právních služeb alespoň na částku 50 milionů Kč

Zápočty a postoupení pohledávek

V zájmu udržení přehledných právních vztahů, je součástí dohody o právní službě též dohoda o zákazu postupování pohledávek a zápočtů, a to oboustranně. Postoupení pohledávky a její případný zápočet je možný pouze tehdy, je-li pohledávka přiznána pravomocným soudním nebo arbitrážním rozhodnutím.

Vyúčtování

Není-li dohodnuto jinak účtuje se vždy za úkony provedené v tom kterém kalendářním měsíci. Pokud by takové účtování bylo neefektivní, může advokátní kancelář účtovat jednou za kalendářní čtvrtletí, pololetí, nebo za kalendářní rok.

Součástí vyúčtování je přehled úkonů, za které se účtování provádí, včetně částek za takový úkon účtovaných. Pokud není provedení úkonů, čas na nich strávený a sazba použita k účtování písemně reklamována do dne splatnosti faktury, považuje se provedené vyúčtování, za správné, úkony za provedené a sazba za dohodnutou. Toto ujednání se sjednává za účelem odstranění sporů,  komplikovaného dokazování, k extrému může dojít až za velmi dlouhou dobu  po skončení věci. Advokát po takto odsouhlaseném vyúčtování není povinen archivovat doklady o provedení vyúčtovaných úkonů.

MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář | Anwaltskanzlei

Sitz: náměstí T.G.Masaryka 142, CZ-261 01 Příbram I / Zweigstelle: Matoušova 515/12, CZ-150 00 Prag 5 | Id.-Nr.: 03389391 | MwSt.-Nr.: CZ03389391
Tel.: +420 318 628 902, +420 222 310 101 | E-Mail: office@mjzlegal.cz | Internet: www.mjzlegal.cz

logo-mez-sdruz

Mitglied der internationalen Vereinigung von Rechtsanwaltskanzleien Euro-American Lawyers Group

Austria | Belgium | China | Czech Republic | Denmark | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland
Israel | Italy | Luxembourg | Mexico | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Spain | Sweden | Switzerland
Turkey | United Kingdom | United States of America

logo-mez-sdruz